Algemene voorwaarden NIFEM BV

Datum: februari 2007 (gewijzigd per augustus 2018) / Nummer: 08176782 
NIFEM BV, gevestigd te 7602 KL ALMELO, Bedrijvenpark Twente 344. Rechtsvorm: Besloten vennootschap. Nummer Kamer van Koophandel: 06078714. De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 07 februari 2007 en op 01 augustus 2018 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Hierna te noemen: NIFEM.

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NIFEM: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; 
Afnemer: de contractpartner van NIFEM, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst tussen NIFEM en afnemer.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen NIFEM en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NIFEM, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NIFEM en afnemer zullen dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door NIFEM gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vier weken, tenzij anders aangegeven. NIFEM is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen vier weken wordt bevestigd.
 2. Levertijden in offertes van NIFEM zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- eventuele vervoer- verpakkingskosten en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is NIFEM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NIFEM anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht NIFEM niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NIFEM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NIFEM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NIFEM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NIFEM zijn verstrekt, heeft NIFEM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 3. NIFEM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NIFEM is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NIFEM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de voorafgaande(deel)Facturen zijn voldaan vooraleer de volgende fase ingegaan wordt.
 5. Indien door NIFEM of door NIFEM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afnemer vrijwaart NIFEM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van NIFEM.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat NIFEM deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is NIFEM gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.
5. Indien is overeengekomen dat zaken worden bezorgd is NIFEM gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien NIFEM gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze aan NIFEM ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien NIFEM een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
8. NIFEM is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. NIFEM is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Monsters en modellen

1. Is aan de afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan is dat slechts als aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan NIFEM BV te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 5 werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke instemming van NIFEM op de wijze zoals door NIFEM BV aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten 

1. Indien NIFEM met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is NIFEM niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. NIFEM behoudt zich het recht voor onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
2. De door NIFEM gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NIFEM zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal NIFEM de afnemer hierover schriftelijk van tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal NIFEM daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft. De overeenkomst zal schriftelijk aangepast worden.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal NIFEM geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door NIFEM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand vanaf factuurdatum. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van NIFEM op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
4. NIFEM heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5. NIFEM heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door NIFEM geleverde presentatie- of gebruiksmaterialen zoals: tafels, balies, huisjes, kubussen, podia, kantoorinrichting, montage uren, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van NIFEM totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met NIFEM gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van (een) koopovereenkomst(en).

2. De door NIFEM geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden, te verhuren, in gebruik te geven of anderszins te bezwaren.
3. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is NIFEM gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken voor NIFEM op de dag van terugname.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht NIFEM terstond op de hoogte te stellen.
5. De afnemer is verplicht:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te cederen aan NIFEM
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van NIFEM
- op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die NIFEM ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
6. Voor het geval dat NIFEM haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijk toestemming aan NIFEM of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NIFEM zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12  Incassokosten

1. Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Indien afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00.
2. De eventuele gemaakte (buiten)gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. NIFEM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is NIFEM bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid niet langer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NIFEM op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien NIFEM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. NIFEM behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien NIFEM BV aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen, na afronding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft NIFEM BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op afnemer te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door NIFEM BV geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van NIFEM jegens afnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur betreffende deze zaken. 

2. Indien NIFEM BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in dat geval uit zal keren.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de event. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NIFEM BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan NIFEM BV toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. NIFEM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht. 

Artikel 17 Overmacht

1. In geval van overmacht kunnen partijen niet gehouden worden om uitvoering te geven aan de desbetreffende overeenkomst.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken, waarop NIFEM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NIFEM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van NIFEM worden daaronder begrepen.
3. NIFEM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NIFEM haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover NIFEM ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NIFEM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart NIFEM voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien afnemer aan NIFEM informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt NIFEM zich de rechten en bevoegdheden voor die NIFEM toekomen op grond van de Auteurswet c.a..
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door NIFEM tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van NIFEM ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld.
3. Alle door NIFEM eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van NIFEM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 20 Verbod op overnemen van personeel

Het is de afnemer verboden gedurende de looptijd van de opdracht en één jaar na beëindiging van de opdracht, werknemers van NIFEM in dienst te nemen of anderszins voor zich te laten werken, direct of indirect, al dan niet bezoldigd, zulks op verbeurte van een boete van € 20.000,- per overtreding en onverlet de mogelijkheid voor NIFEM om in rechte de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.

Artikel 21 Verwerking Persoonsgegevens

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 22 Verwerkersovereenkomst

1. Voor alle afgenomen diensten bij NIFEM, geldt voor de betrokken klanten de Verwerkersovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
2. De Verwerkersovereenkomst kan bij NIFEM worden opgevraagd per telefoon, e-mail of reguliere post; of gedownload worden vanaf onze website.
3. NIFEM behoudt zich het recht voor deze overeenkomsten te wijzigen of aan te vullen.
4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van NIFEM of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 23 Forum- en rechtskeuze

Op alle opdrachten met NIFEM is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarbij NIFEM is betrokken .

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

NIFEM | Specialist in inrichting van tuincentra en winkels